dft

Gergana Zlatkova (Bulgaria)

Гергана Златкова е доктор по литература. През 2019 година защитава дисертация на тема: „Фентъзи прозата на Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Луис, У. К. Ле Гуин. Мит, хроника, светоизграждане“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Завършила е магистърска програма по литературознание в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2009 с магистърска теза на тема: „Митологични форми и мотиви в романа „Към Фара“ на Вирджиния Улф“. Бакалавър е по бинарните специалности с педагогически профил: Български език и английски език (2006); Български език и история (2008) в ПУ„Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян. През 2007 година защитава дипломна работа на тема: „Драматургичното творчество на Константин Илиев – Мост във Времето или Спомените на Гарвана“

Родена е в София през 1981 година. Завършва училищното си образование в град Пещера, където минава по-голямата част от детството ѝ.

Първата поетична книга на Гергана Златкова „Из пътни бележки в търсене на Обетованата земя“, Електронно списание: „Литературен клуб“ / издателство „Мултипринт“ София, излезе през 2020 година.

Guergana Zlatkova is a PhD in Literature. In 2019 she defended а dissertation on the topic: “The Fantasy prose of J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, U. K. Le Guin. Myth, Chronicle, Worldbuilding” at St. Clement Ochridsky University of Sophia, Bulgaria.

She has completed a master’s program in literary studies at St. Clement Ochridsky University of Sophia, Bulgaria in 2009 with master’s thesis of the topic: “The Mythological forms and motifs in the novel “To The Lighthouse” by Virginia Woolf”. She has a bachelor’s degree in pedagogical binary specialities: Teacher of Bulgarian language and English language (2006) and Teacher of Bulgarian language and History (2008) at Paisiy Hilendarsky University of Plovdiv- Smolyan Branch. In 2007 she defended a thesis on a topic “The Dramaturgy of the Constantin Iliev- Bridge in The Time or Memories of Raven”

She was born in Sophia in 1981. She received her school education in the town of Peshtera, where she spent most of her childhood.

The first poetry book by Gergana Zlatkova “From travel notes in search The Promised Land”, e- magazine Litclub.bg / Multiprint Publishing House, Sophia, published in 2020.

КЪМ АРХЕОЛОЗИТЕ

И сякаш нищо

не открихте там…

 

…под хълмовете на

Бесапара…

 

Ни златен кон,

ни колесница,

ни Богиня на гнева,

ни пребогати

благородни

бляскави

накити…

 

Нищо?!

 

Остават само

спомените

за бегли

описания

в колонките

на пожълтели

вестници…

 

… спомени

от радиопредавания

на тема: „Нови

находки от

епохата

на траките

в България“,

някъде в последното

десетилетие

на миналия век…

 

спомени за

нещастни случаи,

сякаш жертви

изкупителни,

възжелани от

пазителите

на домовете

на Вечността,

провокирани

от пробуденият

гняв на

богове

езически!

 

Нима не разбрахте,

че над недостойните

ще тегнат проклятия,

ако дръзнат 

да отворят

вселенските портали

и посегнат

на кръговрата

на прерождението,

затворен в

овалите на

времето

космическо…

TO THE ARCHEOLOGISTS

And as though nothing

you didn’t find there…

under the hills…

of Besapara…

 

Nor a golden horse,

nor a chariot,

nor a Goddess of Wrath,

nor too rich noble

glamorous

jewelry…

Nothing?!

 

Only the memories

remain…

for cursory

descriptions

in the columns

of yellowed

 

newspapers…

…memories

 

From radio broadcasts

On the topic:“New

finds from

the Era

of the Thracians

in Bulgaria”,

somewhere in

the latter

decade

of the last

century…

 

 memories of

unblessed

accidents,

as if victims

redemptive,

desired by

the guards

of homes

of Eternity

provoked

from the awakened one

anger at

gods

pagan!

 

 Indeed?

 

Didn’t you

understand

that over the unworthy

will weight a curse,

if they dare

to open

The Universal portals

and encroached

of the cycle

of rebirth,

closed in

the ovals of

the time

of cosmos…

 

Translated by Guergana Zlatkova

258 МЕТРА ПОД МОРСКОТО РАВНИЩЕ

Четиридесет атмосфери –

на 258 метра

под морското равнище

каза свещеникът –

и всъщност всичко

тук, около нас,

би трябвало да е

потопено

от морска или

океанска вода…

Но някаква Сила

държи всичко

за да има

Ханаан,

да съществува Йерихо(н)

с плодородната,

пълна с минерали и соли,

земя

сред оголените

планини с

бежово-червеникавия

оттенък, сливащ

се с огнения залез…

Йерихо(н)

с финиковите палми

с камилите и магаретата,

които с охота

се хранят с костилките

от презрелите фурми…

…с наситената

от пясъка

река Йордан, която

в коритото си никога

не се утаява,

но в шишето след

минути

е кристално чиста..

…с Мъртво море,

чийто води са

тъй солено-горчиви

като узрели маслини –

синтезирали в себе си

нюансите на вкусовете

от горчиво до сладко

от гладно сухо до

засищащо влажно…

Ханаан – Земята

на Меда и Млякото,

която е топла винаги,

дори когато е покрито

небето й

с млечнобели облаци,

прорязани от лъчите

на слънцето…

Тъй, както тя е

прорязана

от свещени места

и храмове – със свидетелства

за Чудеса…

Четиридесет атмосфери

налягане –

уж взривоопасна,

а пълна с любов

благодатна земя…

258 METERS BELOW SEA LEVEL

Forty atmospheres –

at 258 meters

below sea level –

said the Priest,

and in fact everything

here, around us,

should be submerged

from sea water

or ocean water

But Some Force

holds everything

for to be Canaan,

for to exist Jericho

with the fertile,

full of minerals and salts,

land

among the naked

mountains with

beige – redish

hue, merging

with the fiery sunset…

Jericho

with date palms,

with camels and donkeys,

who willingly

feed on the seeds

from overripe dates…

…with saturated

from the sand

Jordan River, which

never

does not settle

in her trough,

but in the bottle

after minutes

her water

is crystal clear…

…with the Dead Sea,

Whose waters are

So salty- bitter

like ripe olives-

synthesized in themselves

nuances of tastes

from bitter to sweet

from fasting dry to

saturating wet…

Canaan – The Land

of Honey and Milk,

which is always warm,

even when

her sky

is covered

with milky white clouds,

slotted by the rays

of the Sun…

As she is slotted

from holy places

and temples – with testimonies

for Miracles…

Forty atmospheres

pressures –

allegedly she is explosive,

but in fact

she is full with love

and gifts

Blessed Land.

Translated by Guergana Zlatkova

СВЕТИЛИЩЕТО НА ДИОНИС

сред тумбести червени амфори

и буйни танци

звездите се оглеждат кротко

в съдовете с неразредено вино

до фибулите и сандалите

и никой смъртен там

не ще пристъпи

докато не се изпълнят

времената

докато не се

пречистят

човеците

THE SANCTUARY OF DIONYSUS

midst rounded red amphorae

and wild dances

the stars are reflected gently

in the vessels with undiluted wine

to fibulae [brooches] and sandals…

and never

no one can step there

while the times

are not fulfilled (& met)

while the humans

are not purified…

Translated by Guergana Zlatkova