Tilio_Tilev

Tilio Tilev (Bulgaria)

Тильо Тилев, поет и журналист, е роден през 1960 година в Стара Загора. Главен редактор на вестник Пловдивски университет. Автор на шест стихосбирки: Извънсезонно време (1992), Сънят на разума (1999), Една октава над дъжда (2002), Крал Артур и другите ми братя (2008), Стихове за посветени (2012) и Дъхът на твоето очакване (2019). Негови стихотворения са преведени на испански, словашки, турски, арабски, английски, руски, гръцки, включени са в национални и международни поетични антологии.

В стиховете му често присъстват образите на мълчанието, самотата, съня, смъртта, поради което е наричан „поет на тишината“. В тази връзка Румен Денев отбелязва: „Поезията на Т. Тилев е доказателство, че понякога тишината може да бъде чута, ако между два звука дъхът на поета спре за миг и сърцето прескочи един такт от любов.“

Tilio Tilev, poet and journalist, was born in 1960 in Stara Zagora. He is the editor-in-chief of the Plovdiv University newspaper. He is the author of six collections of poems: Time Out of Season (1992), The Dream of Reason (1999), One Octave Above the Rain (2002), King Arthur and My Other Brothers (2008), Poetry for the Initiated (2012), The Breath of Your Expectations (2019). His poems have been translated into Spanish, Slovak, Turkish, Arabic, English, Russian, Greek, and are included in national and international poetic anthologies.

His poems often feature images of silence, loneliness, sleep, and death, which is why he is called a „poet of silence.“ In this regard, Rumen Denev notes: „T. Tilev’s poetry is a proof that sometimes silence can be heard if, between two sounds, the poet’s breath stops for a moment and his heart skips a beat of love.“

Translated by Bogdan Atanasov

АЗБУКА ЗА АНГЕЛИ

О, прекрасна жажда

за познание…

И пак повтарям,

отново и отново –

отвъд

преградите на детството,

отвъд

загражденията на спомена,

отвъд всичко,

което не е тук…

… сричам

брайловото писмо

на твоето тяло –

ослепителна азбука

за прогледнали ангели.

THE ANGELS' ALPHABET

O magnificent thirst

for knowledge …

And I’ll keep saying this

over and over again  –

beyond

the barriers of childhood

beyond the remembrances

of things past

beyond all

that is not to be found around here…

I find myself like stuttering

in Braille

over your naked body –

blinded by that alphabet

meant for angels

no longer sightless.   

 

Translated by Bogdan Atanasov

***

Аз нямам спомен от тогава

освен очите ти,

задъхани от тайната,

освен отчаяното спускане

по устните,

по твоя дъх,

навътре

в най-дълбокото,

и минутите

с уплашени души,

които тичаха пред нас,

и страхът,

че се разпада времето,

а ние сме спасители…

 

И после тишина –

сякаш ангелът премина,

и една бреза в прозореца –

с главата златна на русалка.

***

I can’t remember those moments 

Except your eyes,

Panting ‘cause of the secret

Never mind the mad slide

Down your lips

To your breath

into the deepest depth

and the minutes

of our fearful souls’

fleeing before us

and our fear

that time itself might shatter

though we ourselves would be the rescuers….

 

And then silence –

it may’ve been the angel flitting by,

and that birch tree in the window

with a mermaid’s head of gold.

 

Translated by Bogdan Atanasov

ЛЕТЕН РОМАНС

Тя идва – като малко чудо.

С очи цъфтящи във зеленото,

танцуващи очи.

Тя идва

и въздухът се смее –

сякаш лятото

ще продължава вечно.

Тя идва,

идва –

с очите си цъфтящи

ме целува.

И името ù става Слънце.

ROMANCING IN SUMMERTIME

There she comes – a little bundle of wonders.

Her eyes like blossoms on the green.

Dancing, sparkling,

There she comes –

A light breeze laughing,

Like summer will have no end.

There she comes –

Closing in,

Her eyes shining,

She plants a kiss on my lips.

Her name bursts in a spray of Sunrays.

Translated by Bogdan Atanasov